"Hey, man, you got any nachos?"

"Hey, man, you got any nachos?"